O projektu

EUIPA 2008 projekat “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH”, tzv. “EUNYP projekat”, finansiran je od strane EU i raspolaže budžetom u visini od 606.000,00 eura, a sprovodi se od strane konzorcija koji predvodi EEO Group S.A. u saradnji sa EPRD Ltd, Particip Gmbh i OKC-om. Projekat je počeo sa realizacijom 9.1.2012. godine i trajaće 24 mjeseca, do kraja decembra 2013. godine.

 

Ciljevi projekta

Opšti cilj ovog projekta je poboljšanje položaja mladih u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj projekta je stvaranje odgovarajućih uslova za bolji i efikasniji dijalog i još funkcionalniju koordinaciju aktera, odgovornih za pitanja mladih u BiH.

Korisnici projekta

Glavni direktni korisnik ovog projektaje Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini (Komisija)

Indirektni korisnici projekta su:

  • Ministarstvo civilnih poslova BiH;
  • Entitetska ministarstva i Distrikt Brčko zaduženi za pitanja mladih;
  • Javni službenici zaduženi za mlade;
  • Organizacije civilnog društva - aktivne u omladinskom sektoru

Očekivani rezultati

Tokom implementacije projekta, žele se postići sljedeći rezultati:

  1. Poboljšani kapaciteti Komisije, za efikasno i djelotvorno provođenje njihovog mandata, kao i drugih korisnika projekta
  2. Razvijena platforma za monitoring i evaluaciju, te za prikupljanje statističkih podataka u vezi sa pitanjima mladih
  3. Dizajnirane strukture/modeli, potrebni za punopravno učestvovanje u programima Zajednice vezanih za mlade
  4. Razvijene preporuke za buduće aktivnosti
  5. Podizanje svijesti i ostvarena vidljivost aktivnosti