Jačanje kapaciteta Komisije i drugih korisnika

Opis komponente

Svrha ovog projekta je stvaranje odgovarajućih uslova za bolji i efikasniji dijalog i još funkcionalniju koordinaciju aktera, odgovornih za pitanja mladih u BiH. U tom smislu, veoma je važno ulagati u izgradnju kapaciteta Komisije i drugih relevantnih korisnika, prije svega vladinih službenika, koji rade u različitim područjima relevantnim za osnaživanje mladih, na svim nivoima vlasti u zemlji. Prvi rezultat koji je postavljen u sklopu projekta, usmjeren je na jačanje kapaciteta Komisije za efikasnu i funkcionalnu implementaciju njihovog mandata, kao i drugih korisnika projekta.

Jačanje kapaciteta institucija ide dalje od samog pružanja treninga, i to sa ciljem da njihov rad bude još efikasniji i provedba poboljšana. Izgradnja kapaciteta je dugoročni proces i treba uključivati ​​obuku, mentorstvo i treninge na samom radnom mjestu kako bi se razvile neophodne vještine i kako bi došlo do promjena u mentalnom sklopu. Primjenjujući ovaj pristup, radit će se na postizanju što većeg uticaja i održivosti pozitivnih promjena u jačanju institucionalnog okvira u kojem organizacija djeluje, njegovoj strukturi, internim procedurama i procesima, itd.

Izgradnja kapaciteta će, kroz povećanje znanja i praktičnih vještina trenutnih članova Komisije, Ministarstva civilnih poslova i drugih relevantnih aktera, pomoći vođama institucija da uče, da se umrežavaju i dobiju na stručnosti i znanju izvan njihovih institucija, ali i široj zajednici kroz bolji dizajn programa i intervencija. Unapređenje znanja i vještina je takođe bitno za postavljanje snažnog temelja za cijeli projektni ciklus, a posebno za implementaciju politika i monitoring i evaluaciju intervencija.

Svaki pristup aktivnostima izgradnje kapaciteta bi trebao početi sa pravilnom analizom uzroka bilo koje uočene slabosti, na temelju čega će se dizajnirati prikladan plan jačanja kapaciteta. Aktivnosti će biti pažljivo dizajnirane, a održani treninzi će biti prilagođeni kako bi adresirali identifikovane potrebe. Imajući to na umu, strategija za ovu komponentu će prije svega osigurati da su temeljna razumijevanja prirode kapaciteta i vještina zaista shvaćena. To će onda osigurati usvajanje odgovarajuće metodologije, napravljene po mjeri, a u odnosu na izgradnju kapaciteta, kao i na područja ekspertize, te će rezultati ove komponente vezane za izgradnju kapaciteta biti direktno povezani sa politikama i strategijama koje Komisija i Ministarstvo žele usvojiti i razvijati, povećavajući tako djelotvornost i učinkovitost rada koji se treba poduzeti.

 

Aktivnosti

Komponenta izgradnje kapaciteta će biti organizovana u vidu 3 aktivnosti koje su navedene u nastavku.

Aktivnost 1.1. – Analiza procjene potreba

Kako bi se dizajnirale i planirale aktivnosti na izgradnji kapaciteta, konsultant će poduzeti potrebne korake za utvrđivanje potreba Komisije, kao i drugih korisnika koji će biti uključeni u program profesionalnog razvoja. Ova metodologija podrazumjeva analizu postojećeg stanja, kao i željena znanja, vještine i sposobnosti koje će osoblje morati steći, kako bi se osigurala održivost povećanja institucionalnih kapaciteta. Ovaj postupak će biti započet sa opisom zadataka i dužnosti koje su nužne za svako radno mjesto. Nakon što se ove karakteristike definišu, koristit će se za utvrđivanje i prioritiziranje specifičnih vještina i kompetencija koje osoblje mora posjedovati, kako bi svoje poslove i odgovornosti obavljali učinkovito.

Aktivnost 1.2. – Razvoj modela edukativnih standarda

Razvit će se šest trening modula za ključna područja, koja su već identificirana od strane Komisije. To su:

  1. Jačanje kapaciteta Komisije za učinkovitu provedbu njihovog mandata;
  2. Vidljivost i prepoznatljivost Komisije;
  3. EU integracije (s posebnim naglaskom na pitanja mladih);
  4. Obrazovanje BiH službenika za rad u sektoru za mlade (na BiH, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou);
  5. Promocija i afirmacija omladinskih pitanja u BiH;
  6. Promovisanje najboljih praksi na lokalnom nivou sa naglaskom na multi-sektorski pristup prema pitanjima mladih.

Aktivnost 1.3. - Isporuka profesionalnog razvojnog programa u okviru plana za jačanje kapaciteta

U okviru ove aktivnosti, a na temelju rada već poduzetih prethodnih aktivnosti, konsultant će dostaviti plan i program stručnog usavršavanja za povećanje institucionalnih kapaciteta Komisije, Ministarstva civilnih poslova, kao i ostalih korisnika koji su uključeni u ovaj proces. Tim će koristiti tri različita pristupa programu stručnog razvoja, i to treninge i seminare, studijske posjete, i trening/mentorstvo na radnom mjestu.