Monitoring i Evaluacija

Opis komponente

Komponenta II će težiti razvijanju M&E sistema, koji će, Komisiji i Ministarstvu civilnih poslova BiH, čija je uloga da asistiraju u pažljivom, konstantnom i značajnom razvoju, kao i praćenju intervencija, u sektoru za mlade, služiti kao alat za politike i upravljanje.

Kao takav, ovaj sistem monitoringa i evaluacije bi trebao biti konstantno funkcionalan, davajući Komisiji i glavnim akterima rane znakove napretka, ili bilo kakvih nedoumica ili pitanja vezanih za ostvarivanje rezultata. Ovaj posebni mehanizam monitoringa će pratiti da li Komisija postiže očekivane rezultate i ciljeve koji je postavila.

Nakon izrade M&E sistema, očekuje se da će aktivnosti monitoringa:

 • pomoći Komisiji da postigne rezultate koje je postavila;
 • osigurati objektivne, provjerljive dokaze o napretku u odnosu na ostvarivanje ciljeva i rezultata;
 • omogućiti uvid o tome šta je bilo uspješno ili šta nije dobro funkcioniralo, i zašto je to bio slučaj;
 • omogućiti refleksiju konteksta u kojem se aktivnosti Komisije provode i vidjeti kakav je uticaj napravljen;
 • osigurati osnovu za završno podešavanje, preusmjeravanje i planiranje budućih razvojnih napora i aktivnosti Komisije;

Aktivnosti

Ova komponenta će biti organizovana u okviru 3 aktivnosti, koje su navedene u nastavku.

Aktivnost 2.1. – Kratka osnovna studija

Ova aktivnost će imati za cilj ažuriranje početne studije iz 2008. godine u ograničenoj mjeri, koliko je potrebno za postavljanje metodologije M&E sistema. Sljedeći elementi će se uzeti u obzir:

 • iscrpni podaci o institucionalnom i pravnom okviru za mlade u Bosni i Hercegovini,
 • statistički podaci o statusu mladih u različitim sektorima omladinske politike (omladinskoj (ne)zaposlenosti, zdravstvenom stanju mladih, stanovanju, itd.)

Studija će se ograničiti na postojeće podatke kvalitativne i kvantitativne prirode. Nova istraživanja se neće provoditi. Nakon pripreme osnovne studije, biće identificirane informacije koje nedostaju. Ove informacije bi mogle biti predmet dodatnih studija izvan opsega ovog projekta.

Aktivnost 2.2. – Razvoj M&E platforme

U okviru ove aktivnosti, projektni tim će:

 1. Definisati koncept sistema,
 2. Izvršiti pregled propisa vezanih za pitanja mladih,
 3. Definisati elemente koji čine bazu podataka,
 4. Definisati sistem za kontinuirano unošenje podataka u bazu

Aktivnost 2.3. - Pilotiranje “soft” komponente za monitoring

Tokom ove aktivnosti biće napravljeni tehnički, funkcionalni i logički testovi, razvijeni tokom faze dizajna. Nakon testiranja platforme, projektni tim će osigurati obuku za one članove Komisije koji će upravljati platformom, unositi podatke i koristiti je. Takođe, biće napravljen kratki priručnik koji će se dostaviti operaterima za lakši pristup informacijama i buduće održavanje.