Programi Zajednice za mlade

Opis komponente

Implementacija ove komponente će prepoznati, povezati i definisati ulogu Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH, u koordinaciji svih EU programa Zajednice koji, direktno ili indirketno, utiču na mlade ljude.

Projektni tim će detaljnije ispitati strukture koje funkcioniraju unutar BiH, kao i sve EU programe koji su provedeni ili su trenutno u procesu implementacije u Bosni i Hercegovini, kako bi se ispitao i utvrdio njihov uticaj na mlade u zemlji. Nakon toga, biće napravljen nacrt analize vezan za uticaj i model koordinacije koji je trebao postojati, kako bi korist za ciljanu populaciju bila maksimalna. Na kraju, će biti izrađena i predstavljena barem tri modela, koja će imati za cilj najbolje moguće praćenje, koordinaciju i evaluaciju tih programa, računajući na situaciju u zemlji. Osim toga, prednosti i nedostaci tih modela će takođe biti predstavljeni.

Aktivnosti

Ova komponenta podrazumjeva 3 aktivnosti kako bi se osigurala efektivna implementacija.

Aktivnost 3.1. – Analiza postojećih struktura

Projektni tim će, u punom opsegu, ispitati sve aktere, njihove sinergije i preklapanja, nivoe komunikacije i saradnje, kako bi napravili mapu njihovih aktivnosti i međusobnog povezivanja. Na taj način, projektni tim će kasnije biti u mogućnosti da napravi predložene modele na daleko učinkovitiji način, uzimajući u obzir način djelovanja svake strukture i/ili aktera, njihovih ciljeva, kao i potencijala.

Aktivnost 3.2. – Analiza modela programa Zajednice

Projektni tim će napraviti sveobuhvatnu analizu programa Zajednice koji se već implementiraju u EU i regiji. Na taj način će biti označeni najučinkovitiji modeli za provođenje programa Zajednice, kako u odnosu na dizajn, tako i u odnosu na implementaciju, monitoring i evaluaciju.

Glavni ciljevi analize će biti da se:

  • napravi pregled trenutnih programa Zajednice u Evropskoj uniji i regiji (popis najistaknutijih programa Zajednice koji su direktno ili indirektno fokusirani na mlade, podržane aktivnosti, postignute rezultate, itd.);
  • napravi pregled tekućih programa Zajednice u zemlji (popis programa Zajednice i sektora kojima se oni bave u zemlji);
  • identificiraju potencijalna područja koja bi trebala biti targetirana od strane programa Zajednice u Bosni i Hercegovini.

Aktivnost 3.3. - Priprema novih modela

Na temelju rezultata iz gore navedenih aktivnosti, projektni tim će, u bliskoj saradnji sa Komisijom, razviti i izraditi najmanje tri moguća modela programa Zajednice, uključujući okvirne rezultate i analizu rizika svakog pojedinog modela.