Podizanje svijesti i vidljivost aktivnosti

Opis komponente

Cilj ove komponente je da se napravi Komunikacijska strategija, te da se izradi i sprovede komunikacijski plan, kao i plan za podizanje svijesti. Plan će imati konkretan vremenski raspored, proračun budžeta i prijedloge aktivnosti u odnosu na ciljnu grupu, kako bi se potvrdila uspješna implementacija Komunikacijske strategije. Cilj komunikacijskog plana će biti povećanje vidljivosti projekta, njegovih aktivnosti, rezultata i postignuća, za sve korisnike koji su direktno ili indirektno uključeni u projekat, kao i za širu publiku u BiH.

Osim toga, projektni tim će, za ovu komponentu, razviti Komunikacijsku strategiju za Komisiju, kako bi joj se pomoglo da maksimizira uticaj svoje vizije i misije, koja će se definirati u okviru komponente IV.

Aktivnosti

Ova komponenta će biti organizovana u 2 aktivnosti, navedene u nastavku.

Aktivnost 5.1. – Razvoj Komunikacijske strategije

U okviru ove aktivnosti, projektni tim će napraviti Komunikacijsku strategiju i odgovarajući plan za povećanje vidljivosti i podizanje svijesti, i to nakon što se identifikuju važni događaji i rokovi, budžetski proračun i mogući uticaj na ciljnu grupu. Kako bi se to ostvarilo, sljedeći koraci će biti poduzeti:

  1. Definisanje ciljne publike
  2. Definisanje poruke
  3. Definisanje komunikacijskih alata

Aktivnost 5.2. – Aktivnosti na podizanju svijesti i vidljivosti

Niz aktivnosti vezanih za povećanje vidljivosti će biti implementiran, kako bi se podigla svijest o projektu, njegovim ciljevima i rezultatima. Naime, projektni tim će organizirati i realizirati sljedeće aktivnosti:

  1. Šest ciklusa promotivnih aktivnosti
  2. Jedan Sajam ideja
  3. Dvije prezentacije “najboljih praksi”